KRIS-dagarna stärker Vi-känslan!

I september kom företrädare från KRIS och Unga KRIS runtom i landet till de första ”KRIS-dagarna” någonsin. Under två dagar samlades man på en båt för att i Stockholm och i skärgårdsmiljö gemensamt utforma KRIS och Unga KRIS vision för framtiden: Att skapa en vi-känsla! KRIS-dagarna har senare fortsatt med ett digitalt event.

Det var i september, tidig höst, men med det sista av sommarvärmen hängandes i luften, som KRIS:are och Unga KRIS:are från hela landet gick på båten M/S Vindhem. Båten låg förtöjd alldeles framför turistmagneten Kungliga Slottet i Gamla stan i Stockholm, men åkte senare under den första dagen ut i Stockholms vackra skärgård. Så började de allra första KRIS-dagarna.

Företrädare från lokalföreningarna samlades i salen på nedre däck. Intentionen med dagarna var tydlig från allra första början: att skapa en vi-känsla.

Ali Reunanen – Foto: Matthias Matsson
Germay Woldu och Jacob Fraiman. Foto: Matthias Matsson

– Vi vill ta bort den här glipan som finns mellan föreningarna så vi kan jobba tillsammans. Vi behöver allihop för att kunna starta ett bättre samhälle och bort från missbruk, droger, kriminalitet och utanförskap och den psykiska ohälsan som svämmar över i hela landet, förklarade Ali Reunanen, sekreterare Riks KRIS i sin presentation.

 

KRIS ordförande Germay Woldu äntrade scenen, gav ett varmt välkomnande full med förväntan och förklarade att dagarna var något som startats och nu genomfördes efter en idé av Joakim Berndes (IT-ansvarig, KRIS). Att bjuda in alla och få höra allas syn på hur KRIS ska bli ett bättre KRIS. Därefter gick Jacob Fraiman, Unga KRIS ordförande, upp på scen och förklarade att man med dessa dagar även ville råda bot på den klyfta som funnits mellan vuxna KRIS och Unga KRIS.

Lennart Koskinen. Foto: Matthias Matsson.

Introduktionen avrundades av Lennart Koskinen, föreläsare, tidigare biskop i Svenska kyrkan och enligt egen utsago ”professionell medmänniska” som skulle komma att leda dagarna och följa med som en röd tråd mellan dagarnas angelägenheter. Han förklarade att han var utomstående med en stor kärlek för KRIS och det arbete KRIS gör för personer som behöver hjälp ur kriminaliteten, ett perspektiv han menade lyser med sin frånvaro i samhällsdebatten.

Den liknelse han gav i början var typisk för de tankeväckande perspektiv han gav med sina inspel. Att man inte lyfter ett piano själv utan tillsammans.

– Det bästa sättet att skapa ett ”vi” är att göra saker tillsammans. I första hand, innan man gör det, behöver man planera och fundera: vart är vi på väg?, sa Lennart Koskinen.

Med detta i åtanke kom en presentationsrunda, där varje representant, från KRIS Malmö i söder till KRIS Umeå i norr, fick presentera sig själva, sin roll och var de kom ifrån. Tonen var satt.

En timme avsattes till en frågestund om den granskning av utbildningsprojektet KRIS Livsstilskoordinator som uppmärksammats i medierna, där Arvsfonden pekat på oegentligheter i den ekonomiska redovisningen. En utbildning som Vägen ut skrev om i #3-2020, men som nu är pausad.

Frågorna var många. Det som var tydligt var att initiativtagarna var stolta över det utbildningen åstadkommit där personer med bakgrund av kriminalitet, missbruk och olika neuropsykiatriska funktionsvariationer fått en utbildning och kommit ut i arbete, men att oklarheterna inte ska lastas lokalföreningarna. Frågor lokalt bör hänvisas till riksförbundet.

 

Upplägget för dagarna var bland annat att KRIS:arna fick lyssna på en rad föreläsare och mellan varven göra en del övningar. Den första av dessa var Stefan Lahall, Verksamhetsansvarig på studieförbundet NBV, som berättade om folkbildning, dess upplägg och KRIS och Unga KRIS roll i NBV.

– Det är viktigt för er att veta. Det finns nitton medlemsorganisationer som äger, styr och leder NBV utifrån statens styrda syften, sa Stefan Hall och pekade på KRIS och Unga KRIS som två av dessa medlemmar, som också fyller syftena i att vara främja demokratin och mångfalden i samhället.

Det lyftes fram värdet av att KRIS och Unga KRIS håller en god kontakt med NBV, inte minst lokalt och att man har synpunkter och kommer med förslag.

Efter det gick Joakim Berdnes, IT-ansvarig, igenom hur KRIS kan använda internet för att arbeta tillsammans, inte minst genom plattformen Workplace. Han gick igenom KRIS hemsida, mejladresser, medlemsregistret och KRIS och

Stefan Lahall. Foto: Matthias Matsson

Unga KRIS på sociala media. På den senare punkten underströk han vikten av samordning och gick senare in på vikten av att tänka källkritisk.

 

– Vi behöver tänka till och värna om våra medmänniskor i KRIS. Då måste vi vara försiktiga med vad vi delar också, sa Joakim Berdnes efter att ha testat KRIS:arna med lite sanna och falska nyheter.

Vivianne Lovelock, processledare och ”en av KRIS största fan” gjorde en kort presentation om sitt arbete för Våra Gårdar, en organisation som samlar och stöttar nykterhetsrörelsens samlingslokaler. Hon berättade att KRIS kan få hjälp av Våra Gårdar med att hitta lokaler, söka pengar för upprustning av lokalerna och för verksamheten i lokalerna.

Efter de första föreläsningarna blev det en genomgång av KRIS historia och innebörden av att ha en vision, värdegrund och andliga principer. Utifrån detta sattes KRIS:arna i uppgift att i blandade grupper diskutera vad man vill med föreningen, en diskussion man uppmanades ta hem och föra vidare, till exempel på nätet.

Efter denna diskussion fördes det fram konkreta förslag som också genomförts, såsom en boendegrupp på Workplace. Andra förslag var mer inne på vad KRIS-medlemmarna vill att KRIS anda och KRIS ambition ska vara. Några av dessa var:

• Stärka vi:et. Bättre samarbete mellan föreningarna.
• Gå tillbaka till tolvstegsandan.
• Bättre struktur och kommunikation om tillexempel avhopparverksamhet.
• Att KRIS ska finnas för alla som behöver hjälp, nationellt som lokalt.
• Att alla kriminella ska tillfriskna.
• Att KRIS ska arbeta för ett tryggt och drogfritt samhälle, ett samhä

lle där det finns utrymme att känna och tycka.
• Att bemöta andra som man själv vill bli bemött.
• Att ingen ska behöva dö i missbruk, ingen ska behöva dö ensam.
• Att prata med varandra, inte om varandra.

 

Per-Uno ”Putte” Hansson. Foto: Matthias Matsson

Den sista punkten fick rungande applåder. Just den demokratiska aspekten, där alla ska får göra sin röst, var en genomgående önskan bland alla grupper.

 

Vivianne Lovelock och Ken Sundberg. Foto: Matthias Matsson

Den första dagen avslutades med att en märkbart rörd Per-Uno ”Putte” Hansson som tackades av för sin tid i KRIS. Han hade blivit utsedd till hedersmedlem för sitt engagemang som inkluderade bildandet av två lokalföreningar.

Till sist fick KRIS:arna sjunga med i ett bejublat uppträdande av Vivianne Lovelock, som framförde ett antal gamla rockklassiker tillsammans med trubaduren Ken Sundberg.

Under dag två delades KRIS:arna in i grupper regionsvis för att diskutera det nya studiematerial som ska ingå i nya KRIS Basic. Det innebar diskussioner kring hur några av KRIS tolv traditioner kan tillämpas. Under till exempel diskussionen om den första traditionen (”Vår gemensamma välfärd bör komma i första; personlig utveckling är beroende av KRIS enighet”) lyftes värdet av både morgon- och eftermiddagsmöten (”utblås”) upp. Under andra traditionen diskuterades innebörden av de fyra andliga principerna: Hederlighet, drogfrihet kamratskap och solidaritet. Det lyftes fram att det inte får finnas några gråzoner. Att en god kamrat är ärlig. Att tänka på hur man talar, inte romantisera en kriminell livsstil och missbruk. Uppmuntra till tolvsstegsmöten. Att inte döma och analysera andras delningar. Under dagens gång presenterade Sara Woldu, ordförande också Våldets ansikten, ett projekt mot våld i nära relationer under coronapandemin. KRIS anstaltsverksamhet presenterades tillsammans med ett nationellt program och Riks KRIS policy gentemot Kriminalvården.

Att stärka vi:et var fokus även denna dag. Det framhävdes inte minst att det fanns chans för en förändring mot den glipa som existerat tidigare mellan ”vuxna” KRIS och Unga KRIS. Jacob Fraiman berättade om Unga KRIS skolverksamhet och lyfte fram kommunikation med skolorna man föreläser med, identifiera vilka problem som finns och att stanna kvar efter föreläsningen, till exempel vid lunchen, eftersom elever som inte vågar ställa frågor kan komma fram och berätta om vänner eller liknande med problem.

Samarbetet mellan föreningarna fortsatte under dagen. Det lyftes fram att de lokalföreningar som tagit fram Power point-presentationer för sina föreläsningar kunde dela med sig av detta till lokalföreningar som saknade detta. Det fanns ett antal uppsättningar av Coach board game, ett ”spel” för personlig utveckling, som delades ut till lokalföreningar i behov.
KRIS-dagarna avslutades med att KRIS:arna samlades i ring för att de som ville kunde dela med sig av reflektioner. Delningarna genomsyrades av tacksamhet. Röster fick höras och ett nytt mer sammanhållet KRIS skulle byggas. Det märktes att initiativet, som är tänkt att vara återkommande, var efterlängtat.

Avslutning. Foto: Matthias Matsson

Uppdatering! KRIS-dagarna fortsätter!

Efter att papperstidningen gått i tryck har KRIS och Unga KRIS återigen samlats till KRIS-dagarna. På grund av att smittspridningen ökat sedan sist blev det denna gång ett digitalt event. En mängd ämnen diskuterades, bland annat nya KRIS basic och att förankra traditionerna i verksamheten, det senare kan bland annat göras genom att ta upp en tradition under morgonmöten. Varje lokalförening fick också var för sig lägga fram vad de gör, hur arbetet går och hur de tacklar utmaningen med pandemin.

Matthias Matsson

Fotnot: För transparensens skull kan nämnas att skribenten hjälpt till i utformandet av det pressmeddelande som KRIS gick ut med efter nyheterna om Arvsfondens granskning.