BEATRICE ASK (M): ”Vi har föreslagit minst 2000 nya poliser

NYHETER ALMEDALEN:

Beatrice Ask var Justitieminister i den förra Alliansregeringen. Vägen UT träffade henne för en intervju om hur Alliansen vill att kriminalpolitiken skall utformas. Hon anser att regeringen är initiativlös på det kriminalpolitiska området.

Om Alliansen satt vid makten och du var justitieminister. Vad skulle du ändra på?

–Moderaterna skulle satsa på fler lokalt förankrade poliser som utreder och klarar upp fler brott. Vi har föreslagit minst 2 000 nya poliser de närmaste åren. Dessutom behövs flera straffskärpningar,bland annat för att möta våld mot blåljuspersonal. Arbetet mot radikalisering och terrorism måste fortsätta liksom mobiliseringen mot den grova organiserade brottsligheten.

Moderaternas kriminalpolitik är på många områden lik regeringens. Hur ser du på det?

Det är tvärtom, hittills har regeringen i princip inte lagt ett enda eget förslag. Det mesta kommer från Alliansen och initiativ i riksdagen. Vi har drivit regeringen framför oss på rättsområdet – det visar inte minst de 55 tillkännagivanden som justitieutskottet lämnat. Här är den stora skiljelinjen mellan oss och regeringen; vi har en plan för ett starkare Sverige med ökad trygghet – regeringen agerar passivt och lägger få eller inga konkreta egna förslag.2014-07-03_Almedalen_Dag_6_Torsdag__G9A6864

Sverige har fått kritik från FN:s tortyrkonvention på grund av våra häktningstider är allt för långa. Vad tycker du
om det?

Ett omfattande arbete pågår i syfte att korta häktningstiderna och samtidigt minska användandet av restriktioner och de negativa följderna av dessa. Samtidigt är det viktigt att kunna bedriva en effektiv brottsutredningsverksamhet. Vi följer därför det arbete som pågår, för att åstadkomma förbättringar, hos Åklagarmyndigheten.

Våra nämndemän har varit i blåsväder ett antal gånger de senaste åren. Vad anser du om nämndemannasystemet?

Uppdraget som nämndeman innebär ett stort ansvar och det är av stor vikt att det är lämpliga personer som rekryteras för uppdraget. Numera har Domstolsverket rutiner för att kontrollera varje nämndeman efter att alliansregeringen genomförde ändringar i nämndemannasystemet för några år sedan. Systemet måste ständigt utvecklas. Det krävs riktlinjer och system som säkrar lämplighet och kompetens för dem som rekryteras som nämndemän, liksom kontinuerliga utbildningsinsatser för att upprätthålla kompetens över tid. Nämndemannasystemet innebär att dömandet över tid får en bredare förankring i samhället.

Vad anser du om särskilda Narkotikadomstolar? Är det något för Sverige?

–Narkotikabrottslighet ska bekämpas. Moderaterna förespråkar en restriktiv narkotikapolitik och har genomfört och tagit initiativ till skärpta straff, bland annat genom att nya brott införts: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. För att på ett trovärdigt sätt kunna möta de problem som narkotikabrottslighet för med sig måste det straffrättsliga regelverket vara effektivt och ha en ändamålsenlig utformning. När det gäller narkotikadomstolar ser vi ingen anledning att införa specialdomstolar i brottmål. Viktigare är en så rättssäker och effektiv domstolsprocess som möjligt inom ramen för de domstolar vi har. Samtidigt är det också viktigt med en mer effektiv polis som utreder brotten.
Foto: Joakim Berndes