Avhoppare från kriminella gäng – får bättre stöd i storstäderna

NYHETER

I Sverige finns ett par tusen personer i organiserade kriminella gäng. En del av dem vill hoppa av den kriminella livsstilen i vilken ofta grova brott, hot, droger och våld ingår. Brottsförebyggande rådet har på uppdrag av regeringen gjort en studie om olika avhopparverksamheter och deras betydelser.

Rapportförfattarna konstaterar att ca 150 personer per år kommer till olika avhopparverksamheter som bedrivs av det offentliga och av ett par olika idéburna organisationer. Avhoppare har generellt behov av boende, kontakt med myndigheter och personligt stöd för att bryta med gängen och den kriminella livsstilen.

Enligt rapporten är ett problem idag att stödet till avhoppare skiljer sig åt över landet. I storstäderna samt Bergslagen finns möjlighet att få skydd av myndigheter. I övriga landet finns det inte. Likaså saknas också kunskap om avhopparproblematik i många kommuner. Unikt för de idéburna organisationerna är att de har en målgruppskunskap som myndigheterna saknar. Rapportförfattarna konstaterar att myndigheterna ofta är dåliga på samverkan och på att ge stöd kontinuerligt. Rapportens sammanfattande slutsats är att stödet är ojämt fördelat över landet och att om avhopparverksamheterna var mer kända så skulle fler hoppa av.

Justitieminister Morgan Johansson medverkade på måndagen på Brottsförebyggande Rådets seminarium där rapporten presenterades.
-Avhopparverksamheter blir viktigare och viktigare. Den organiserade kriminaliteten har bitit sig fast de senaste 15-20 åren. Det är allvarligt när den organiserade brottsligheten till viss del är systemhotande, när de hotar vittnen och försvårar för rättsväsendet. Även om man tycker att antalet, ca 150 avhoppare per år, är litet så begår dessa en stor mängd brott. Varje individ man kan få ur gängen är viktig, även för brottsoffren, sa Morgan Johansson.IMG_0641

Peter Englund, från polisen, berättade:
-Polisen har nu antagit nya riktlinjer för avhopparverksamhet och placerat verksamheten inom enheten Brottsoffer och personverksamhet. Av riktlinjerna framgår att den som är utsatt för hot ska ges stöd att hoppa av oavsett om den vill anmäla hot eller ej. Vi myndigheter måste samverka mer!

Morgan Johansson avslutade seminariet med att konstatera:
-Vi har en bra rapport, att samverkan mellan polis, kriminalvård, socialtjänst och de idéburna organisationerna blir allt bättre, att mer resurser finns, att polisen fått sina riktlinjer på plats samt att fem nya miljoner avsatts till idéburna organisationers avhopparverksamheter. Tittar man lite framåt så ska vi göra en ny brottsförebyggande handlingsplan och tillsätta en ny nationell samordnare för det arbete.